Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2014

 

Danas je Europska komisija objavila svoje godišnje Izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2016. godinu.U izvješću se opisuju inicijative poduzete 2016. u EU-u za jačanje temeljnih prava. Daje se i pregled primjene tih prava u brojnim politikama EU-a i u državama članicama u 2016.Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Europska unija ne podrazumijeva samo tržište ili valutu, to je prije svega Unija vrijednosti. Kao čuvarica Ugovora Europska komisija ima posebnu dužnost štititi temeljna prava i vladavinu prava u Uniji. To je odgovornost koju dijelimo s institucijama EU-a i državama članicama.Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova izjavila je: Europska komisija radi u svim područjima prava Unije kako bi se zaštitila temeljna prava diljem Europe. To uključuje zaštitu prava djece, jačanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava potrošača te jamčenje osnovnih uvjeta i za tražitelje azila ili migrante. Moramo nastaviti s radom kako bismo osigurali da su ona stvarnost za sve diljem Europe. Temeljna ljudska prava vrijede za sve.U ovogodišnjem se Izvješću zaključuje da nedavni događaji predstavljaju ozbiljnu prijetnju temeljnim pravima. Komisija će jamčiti da se Povelja poštuje u svim zakonodavnim prijedlozima EU-a te da je poštuju sva tijela obvezana njom. Obratit ćemo posebnu pozornost na važan sustav zaštitnih mehanizama, posebice na ključnu ulogu vrhovnih sudova i ustavnih sudova u podupiranju zajedničkih vrijednosti EU-a.

Što se tiče konkretnih inicijativa u zakonodavstvu, u Izvješću se navode sljedeće aktivnosti EU-a 2016.: napravljeni su važni koraci kako bi se osigurala zaštita djece u prekograničnim sporovima o roditeljskoj odgovornosti (Uredba Bruxelles II.a) i pomoglo međunarodnim parovima u razjašnjavanju pravila koja se primjenjuju na imovinskopravne odnose; pokrenuta je internetska platforma za rješavanje sporova u cilju jačanja zaštite potrošača; dogovoren je kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu s poduzećima Facebook, Twitter, Youtube i Microsoft te je nastavljen važan dijalog o vladavini prava s državama članicama.Konačnim donošenjem reforme zaštite podataka u travnju 2016. utvrđen je jedinstven skup pravila kojim se građanima olakšava pristup vlastitim osobnim podacima te daju pravo na prenosivost podataka, pojašnjenje „prava na zaborav“ i određena prava u slučaju povrede podataka. Komisija je zaključila i europsko-američki sustav zaštite privatnosti te Krovni sporazum za bolju zaštitu osobnih podataka Europljana kada se ti podaci prenose u SAD. Pravo na pošteno suđenje dobilo je 2016. konkretan učinak donošenjem niza direktiva o pretpostavci nevinosti i pravu biti nazočan na suđenju, pravnoj pomoći te proceduralnim pravima za djecu (za pojedinosti vidjeti ovdje).Demokracije utemeljene na vladavini prava moraju štititi temeljna prava manjina i najugroženijih. I europske institucije moraju poštovati Povelju u svim svojim aktivnostima. Direktiva o suzbijanju terorizma dobar je primjer uzimanja u obzir niza temeljnih prava u fazi izrade i fazi pregovora.

Godišnji kolokvij o temeljnim pravima: Sloboda i pluralizam medija neizostavni su temelj zdrave demokracije. Komisija je 2016. organizirala kolokvij EU-a o temeljnim pravima o ulozi medija u podržavanju demokracije, temeljnih prava i vladavine prava. U zaključcima se utvrđuju konkretne mjere za poticanje slobode medije i osiguravanje njihove neovisnosti od političkih i financijskih pritisaka, za osnaživanje i zaštitu novinara te promicanje raznolikosti mišljenja u društvu.Kolokvij o temeljnim pravima 2017. bit će posvećen promicanju i zaštiti prava žena i rodne jednakosti. U kontekstu sve veće netolerancije važno je i da EU ponovno snažno potvrdi i promiče jednaka prava za sve. To će biti i prilika za raspravu o osnaživanju uloge žene u gospodarstvu i politici, pravima žena u javnim i privatnim sferama života i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, što je i tema ciljanih mjera tijekom čitave godine.

Kontekst: Povelja Europske unije o temeljnim pravima postala je pravno obvezujuća stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Odredbe Povelje prvenstveno su namijenjene institucijama EU-a, a nacionalnim nadležnim tijelima samo kad provode pravo EU-a.Komisija surađuje s relevantnim nadležnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini te na razini EU-a kako bi građani bili bolje informirani o svojim temeljnim pravima te znali kome se mogu obratiti budu li im ta prava povrijeđena. Komisija na portalu europskog e-pravosuđa pruža praktične informacije o tim pravima te je s pučkim pravobraniteljima, tijelima za ravnopravnost i institucijama za ljudska prava uspostavila dijalog o postupku u slučaju pritužbi povezanih s temeljnim pravima.

Dodatne informacije: Izvješće za 2016. i Radni dokument službi o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima; Povelja EU-a o temeljnim pravima

Objavljeno u Vijesti

 

.Europska komisija danas je odobrila nova pravila za državne potpore kojima se određene mjere javnih potpora lukama, zračnim lukama, kulturi i najudaljenijim područjima izuzimaju od prethodne kontrole Komisije. Cilj je olakšati javna ulaganja radi otvaranja novih radnih mjesta i poticanja rasta uz očuvanje tržišnog natjecanja.„Uredbom o općem skupnom izuzeću” iz 2014. državama članicama omogućena je primjena velikog raspona mjera državnih potpora bez prethodnog odobrenja Komisije, jer nije vjerojatno da će se njima narušiti tržišno natjecanje. Tako je sada izuzeto otprilike 95 % mjera državnih potpora koje države članice primjenjuju (ukupni je izdatak otprilike 28 milijardi EUR). Primjerice, u području istraživanja, razvoja i inovacija broj se prijava državnih potpora od 2014. prepolovio (vidi Pregled državnih potpora za 2016.).

Komisija je sad, nakon dva javna savjetovanja, proširila opseg primjene te uredbe na luke i zračne luke.U pogledu zračnih luka, države članice sada uz potpunu pravnu sigurnost i bez prethodne kontrole Komisije mogu ostvariti javna ulaganja u regionalne zračne luke s godišnjim prometom do tri milijuna putnika. To će omogućiti javna ulaganja u više od 420 zračnih luka diljem EU-a (koje čine oko 13 % zračnog prometa).Tom se Uredbom javnim tijelima omogućuje i pokrivanje operativnih troškova malih zračnih luka s godišnjim prometom do 200 000 putnika. Te male zračne luke čine gotovo polovinu svih zračnih luka u EU-u, ali samo 0,75 % zračnog prometa. One mogu znatno pridonijeti povezanosti neke regije, a nije vjerojatno da bi narušile tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu EU-a.U pogledu luka, države članice sada uz potpunu pravnu sigurnost i bez prethodne kontrole Komisije mogu ostvariti javna ulaganja u iznosima do vrijednosti od 150 milijuna EUR u morske luke i do 50 milijuna EUR u luke unutarnjih plovnih putova. Uredbom se javnim tijelima omogućuje pokrivanje troškova jaružanja u lukama i pristupnim plovnim putovima.Osim toga, Uredba uključuje niz novih pojednostavnjenja u drugim područjima. Komisija će posebice razmatrati samo veće predmete državnih potpora u kojima je riječ o većim iznosima potpore za kulturne projekte (i to samo ako te mjere doista jesu državna potpora, a u većini slučajeva nisu) te za multifunkcionalne sportske objekte.Komisija je javnim tijelima olakšala i naknađivanje dodatnih troškova s kojima su poduzeća suočena kada djeluju u najudaljenijim regijama EU-a, uzimajući u obzir njihove specifične probleme, primjerice udaljenost i ovisnost o malom broju proizvoda.

Cilj je te inicijative smanjiti administrativno opterećenje za javna tijela i druge dionike u kontekstu Komisijina programa Prikladnosti i učinkovitosti zakonodavstva EU-a(REFIT). On je dio nastojanja Komisije da kontrolu državnih potpora usredotoči na predmete koji imaju znatan učinak na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu, kako bi potrošači od toga imali najveću korist. Dopunjuje niz inicijativa kojima je Komisija zadnje dvije godine modernizirala provedbu državnih potpora. Cilj je tih inicijativa još više olakšati javna ulaganja u korist naših zajedničkih ciljeva u odnosu na radna mjesta, rast, klimu, inovacije i socijalnu koheziju.Ažurirana Uredba veoma je važna u dosljednu nastojanju Junckerove Komisije da se pravila EU-a o državnim potporama primjenjuju što učinkovitije i djelotvornije.

Osim revizijom Uredbe o općem skupnom izuzeću, i u Obavijesti o pojmu državne potpore donesenoj u svibnju 2016. objašnjava se na koje se mjere javne potpore ne primjenjuje kontrola državnih potpora EU-a, primjerice zato što ne narušavaju tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu. Državama članicama tako je lakše oblikovati mjere potpore primjenjive bez prethodne kontrole Komisije. Njome se, primjerice, potvrđuje da se javna ulaganja u ceste, unutarnje plovne putove, željezničke mreže i mreže za distribuciju vode uglavnom mogu ostvariti bez prethodne kontrole Komisije.Nadalje, Komisija je u rujnu 2016. donijela niz odluka o državnim potporama (vidi i prethodni paket iz svibnja 2015.), kojima objašnjava koje mjere javnih potpora tijela država članica mogu primijeniti bez prethodne kontrole Komisije jer ne utječu na trgovinu među državama članicama.Svim tim inicijativama smanjuje se administrativno opterećenje javnih tijela i poduzeća te potiče ulaganje uz istovremeno jačanje pravne sigurnosti za korisnike potpora i tržišne natjecatelje. Državama članicama time je omogućeno preuzimanje odgovornosti za političke odluke u pogledu lokalnih mjera državne potpore, a Komisiji istraživanje mjera državnih potpora koje će vjerojatno imati najveći učinak na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije. Uredba o izmjeni dostupna je, zajedno s objašnjenjem, ovdjeDodatne informacije :Informativni članak: Državne potpore: Komisija proširila područje primjene Uredbe o općem skupnom izuzeću – najčešća pitanja

Svibanjski paket o povredama prava – prvi dio: ključne odluke

Pregled prema područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama prava Europska komisija („Komisija”) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.Ključne odluke koje je donijela Komisija prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 65 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.Osim toga, Komisija je danas odlučila uputiti niz službenih obavijesti. Pojedinosti su dostupne u drugom dijelu: MEMO/17/1281.Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama prava.

  1. Obrazovanje, mladi, sport i kultura (Dodatne informacije: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Joseph Waldstein – tel.: +32 229 56184),

Zaključenje

Slobodno kretanje studenata: Komisija zaključuje predmet zbog povrede prava protiv AUSTRIJE

Komisija podržava sustav kvota za studij medicine u Austriji koji je potreban kako bi se zaštitio austrijski zdravstveni sustav, ali zahtijeva od Austrije da ukine kvote za studij stomatologije. Europska komisija danas je odlučila zaključiti dugotrajni postupak zbog povrede prava protiv Austrije koji je pokrenut zbog ograničavanja pristupa studiju medicine i stomatologije studentima iz drugih država članica. Austriji je dopušteno zadržati kvote za studij medicine, no ne i za studij stomatologije. Na temelju podataka koje su dostavila austrijska nadležna tijela Komisija je zaključila da je postojeći sustav kvota za studij medicine opravdan i razmjeran cilju zaštite austrijskog sustava javnog zdravstva te da se može nastaviti primjenjivati. Komisija je, međutim, pozvala Austriju da nastavi pomno pratiti situaciju te da svakih pet godina izvijesti Komisiju o potrebi da se ograničavanje nastavi. S druge strane, Komisija je zaključila da postojeća ograničenja za studij stomatologije nisu opravdana zato što nije vjerojatno da će u Austriji nedostajati stomatologa. Postupak zbog povrede prava stoga je zaključen uz uvjet da se ta ograničenja ukinu na vrijeme za akademsku godinu 2019./2020. Ako se ograničenja dotad ne ukinu, Komisija zadržava pravo da ponovno pokrene postupak zbog povrede prava. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

2. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321);

Upućivanja Sudu Europske unije

Otpad: Komisija upućuje Sudu predmet protiv ITALIJE zbog toga što nije sanirala niti zatvorila 44 odlagališta

Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Italije zbog toga što nije sanirala niti zatvorila 44 ilegalna odlagališta otpada koja predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i za okoliš. Unatoč prethodnim upozorenjima Komisije Italija nije poduzela mjere za saniranje ili zatvaranje 44 neusklađena odlagališta kako je propisano člankom 14.Direktive o odlagalištima (Direktiva Vijeća 1999/31/EZ). Kao i druge države članice, Italija je bila dužna do 16. srpnja 2009. sanirati odlagališta kojima je izdana dozvola ili koja su već obavljala djelatnost prije 16. srpnja 2001. („postojeća odlagališta”) kako bi ih se uskladilo sa sigurnosnim standardima utvrđenima u toj direktivi, ili ih zatvoriti. Zbog nedovoljnog napretka u rješavanju tog pitanja Komisija je u lipnju 2015. uputila dodatno obrazloženo mišljenje u kojem poziva Italiju da na odgovarajući način riješi pitanje 50 odlagališta koja i dalje predstavljaju prijetnju za ljudsko zdravlje i za okoliš. Unatoč određenom napretku mjere potrebne za poboljšanje ili zatvaranje 44 odlagališta do svibnja 2017. još nisu bile provedene. Kako bi potaknula ubrzanje tog procesa, Komisija upućuje predmet protiv Italije Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za tisak.

 Obrazložena mišljenja

Komunalne otpadne vode: Komisija ITALIJI šalje posljednje upozorenje te od nje traži da osigura primjereno prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

Komisija je danas odlučila Italiji uputiti dodatno obrazloženo mišljenje zbog toga što nije osigurala odgovarajuće sustave za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u svim aglomeracijama s više od 2000 stanovnika kako je propisano pravilima EU-a (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ). Komisija smatra da 758 aglomeracija u 18 različitih regija ili autonomnih pokrajina u kojima ukupno živi više od 18 milijuna ljudi (Abruzzo, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Furlanija-Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija, Pijemont, Marke, Apulija, Sardinija, Sicilija, Toskana, Trento, Umbrija, Valle d'Aosta i Veneto) krši nekoliko odredaba Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ). Jednako tako, u 32 osjetljiva područja nisu ispunjeni zahtjevi za smanjenje količine fosfora i dušika koja ulazi u uređaje za pročišćavanje. Tim se dodatnim obrazloženim mišljenjem Italiji pruža prilika da dostavi najnovije informacije o napretku u svim aglomeracijama i osjetljivim područjima za koja je potvrdila nesukladnost te da dostavi daljnja objašnjenja o svim slučajevima za koje navodi da je sukladnost postignuta, ali dokazi koje je prikupila Komisija upućuju na suprotno. Italija svoje obveze nije ispunila već više od 10 godina. To predstavlja znatan rizik za ljudsko zdravlje i okoliš u mnogim aglomeracijama. Sud je 2012. i 2014. presudio protiv Italije u još dva predmeta, od kojih je jednim bilo obuhvaćeno 80 aglomeracija, a drugim njih 24. Time je potvrđeno rašireno i opetovano kršenje Direktive o komunalnim otpadnim vodama u Italiji. U prosincu 2016. Komisija je odlučila Sudu ponovno uputiti predmet protiv Italije te je predložila financijske sankcije u predmetu s 80 aglomeracija koje imaju više od 15 000 stanovnika. Italija ima rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

3. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala - (Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Obrazloženo mišljenje:

Financijske usluge: Komisija od pet država članica traži provođenje pravila EU-a u području osiguranja

Komisija je zatražila od Latvije, Mađarske, Poljske i Portugala da u potpunosti prenesu Direktivu Solventnost II (Direktiva 2009/138/EZ) i Direktivu Omnibus II (Direktiva 2014/51/EU) te od Cipra da u potpunosti prenese Direktivu Omnibus II u svoje nacionalno zakonodavstvo. Tim je direktivama zamijenjeno 14 direktiva o osiguranju i reosiguranju prethodno poznatih pod nazivom „Solventnost I”. Uveden je snažan i pouzdan okvir za osiguravajuća društva u EU-u, uključujući kvantitativna pravila te pravila upravljanja i izvješćivanja, kako bi se potaknuo razvoj jedinstvenog tržišta usluga osiguranja. Tim novim pravilima o osiguranju nastoji se osigurati financijska stabilnost osiguravajućih društava kako bi mogla pokrivati rizike u teškim razdobljima. Te se direktive u cijelosti primjenjuju od 1. siječnja 2016., a rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo bio je 31. ožujka 2015. Međutim, navedene države članice nisu obavijestile Komisiju o mjerama koje su potrebne za potpuni prijenos tih pravila u njihovo nacionalno zakonodavstvo. Zahtjevi Komisije upućeni su u obliku obrazloženog mišljenja nakon službenih opomena koje su navedenim državama članicama poslane u svibnju 2015. Države članice odgovorile su na te opomene, no Komisija smatra da prenošenje direktiva u tim državama članicama još nije dovršeno. Ako predmetne države članice ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmeti protiv njih mogu se uputiti Sudu Europske unije.

4. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća - (Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Upućivanje Sudu Europske unije

Koncesije za autoceste: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv ITALIJE

Komisija je danas odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Italije zbog toga što je prekršila pravo EU-a produljenjem ugovora o koncesiji za autocestu bez prethodnog poziva na podnošenje ponuda. Talijanska nadležna tijela odobrila su produljenje ugovora o koncesiji na 18 godina trgovačkom društvu Società Autostrada Tirrenica p.A. (SAT S.p.A) koje je trenutačno nadležno za izgradnju autoceste A12 Civitavecchia-Livorno i upravljanje njome. Ugovor je produljen bez prethodnog poziva na podnošenje ponuda. Komisija smatra da Italija nije ispunila svoje obveze na temelju propisa EU-a o javnoj nabavi, posebice Direktive 2004/18/EZPravilima EU-a o javnoj nabavi nastoji se osigurati da svi gospodarski subjekti imaju poštenu priliku sudjelovati u pozivima na podnošenje ponuda i dobiti ugovor. Prema tim se pravilima nova koncesija može dodijeliti samo nakon konkurentnog postupka nadmetanja, osim u posebnim slučajevima uređenima pravom EU-a. Produljenje trajanja ugovora istovjetno je novoj koncesiji. Produljenje datuma isteka ugovora o koncesiji za autocestu bez prethodnog poziva za podnošenje ponuda stoga nije u skladu s pravom Unije zato što se time onemogućuje natjecanje drugim potencijalno zainteresiranim poduzećima. Komisija je svoju zabrinutost prethodno izrazila u obrazloženom mišljenju iz listopada 2014. u kojem je pozvala Italiju da otkloni povredu prava Unije. Nakon rasprave s talijanskim nadležnim tijelima i s obzirom na to da se predloženom mjerom ne bi otklonila povreda zakonodavstva EU-a, Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Italije Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 Službena opomena

Automobilske emisije: Komisija pokreće postupak zbog povrede prava protiv ITALIJE zbog kršenja pravila EU-a o homologaciji motornih vozila

Komisija je danas odlučila pokrenuti postupak zbog povrede prava protiv Italije jer nije ispunila svoje obveze na temelju zakonodavstva EU-a o homologaciji vozila kada je riječ o poduzeću Fiat Chrysler Automobiles. Na temelju postojećeg prava EU-a nacionalna nadležna tijela dužna su provjeriti ispunjava li tip automobila sve standarde EU-a prije nego što se pojedinačna vozila mogu prodavati na jedinstvenom tržištu. Kad proizvođač automobila prekrši zakonske zahtjeve, nacionalna tijela moraju poduzeti korektivne mjere (primjerice, narediti opoziv) i primijeniti učinkovite, odvraćajuće i razmjerne kazne utvrđene u nacionalnom zakonodavstvu. Komisija pomno prati provedbu tih pravila u državama članicama i već je pokrenula postupke zbog povrede protiv država članica koje su izdale homologaciju tipa društvu Volkswagen Group u EU-u jer nisu primijenile svoje nacionalne odredbe o kaznama usprkos tome što se to društvo koristilo nezakonitim softverom za poremećajne uređaje. Tekući se predmet odnosi na informacije koje je Komisija primila u kontekstu zahtjeva od njemačkog Ministarstva prometa u rujnu 2016. da posreduje između njemačkih i talijanskih vlasti zbog neslaganja o emisijama NOx za vozila tipa koji je homologiran u Italiji. Tijekom postupka mirenja Komisija je pomno razmotrila rezultate ispitivanja emisija NOx koje je dostavilo njemačko homologacijsko tijelo (Kraftfahrt-Bundesamt) te opsežne tehničke podatke o strategijama kontrole emisija koje poduzeće FCA primjenjuje na dotične tipove automobila, a koje je dostavila Italija. Zakonodavstvom EU-a o homologaciji zabranjeni su poremećajni uređaji poput softvera, satova ili toplinskih raspona koji uzrokuju veće emisije NOx emisija izvan ciklusa ispitivanja, osim ako se njihova upotreba može opravdati potrebom da se motor zaštiti od oštećenja ili nezgode ili služe za siguran rad vozila. Kao što je Komisija više puta naglasila, izuzeće od zabrane jest upravo to: izuzeće koje treba tumačiti strogo. Komisija sada službeno zahtijeva od Italije da odgovori na njezine bojazni da proizvođač nije dovoljno opravdao tehničku nužnost, a slijedom toga i zakonitost, poremećajnih uređaja. Osim toga, traži da Italija razjasni je li ispunila svoju obvezu donošenja korektivnih mjera u pogledu dotičnog tipa vozila FCA i nametanja kazne proizvođaču automobila. Italija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

Obrazložena mišljenja

Pirotehnička sredstva: Komisija poziva NJEMAČKU da prenese nova pravila

Komisija je danas odlučila Njemačkoj uputiti dva obrazložena mišljenja u kojima od nje traži prenošenje Direktive o pirotehničkim sredstvima (Direktiva 2013/29/EU) i Provedbene direktive kojom se uspostavlja sustav sljedivosti pirotehničkih sredstava (Provedbena direktiva Komisije 2014/58/EU). Direktivom o pirotehničkim sredstvima utvrđuju se temeljni sigurnosni zahtjevi koje je potrebno ispuniti prije stavljanja pirotehničkih sredstava, uključujući vatromete, na tržište EU-a. Provedbenom se direktivom osiguravaju sljedivost pirotehničkih sredstava i njihovo označivanje, i to s pomoću registracijskog broja koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu te unosa u registre koje vode prijavljena tijela. Objema se direktivama utvrđuju jasna pravila za tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Direktive je u nacionalno zakonodavstvo trebalo prenijeti do 30. lipnja 2015., odnosno do 30. travnja 2015. Njemačka još nije obavijestila Komisiju o odredbama o prenošenju. Njemačka nadležna tijela imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o prenošenju direktiva. U protivnom, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Jedinstveno tržište: Komisija zahtijeva od IRSKE i PORTUGALA da prenesu nova pravila o opremi za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Irskoj i Portugalu te je zatražila od njih da prenesu pravila EU-a o usklađivanju zakonodavstva koje se odnosi na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX, Direktiva 2014/34/EU). Potencijalno eksplozivna atmosfera prisutna je kada nastane smjesa zraka i plina, pare, maglice ili prašine koja je zapaljiva u određenim radnim uvjetima. Takozvanom Direktivom ATEX utvrđuju se temeljni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi i postupci za ocjenjivanje sukladnosti koji se trebaju primijeniti prije stavljanja tih proizvoda na unutarnje tržište EU-a. Države članice trebale su u potpunosti prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 19. travnja 2016. Irska i Portugal još uvijek nisu obavijestili Komisiju o prenošenju te Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Te dvije države članice imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o potpunom prenošenju Direktive. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Jedinstveno tržište: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da prenese nova pravila o rekreacijskim plovilima i njihovim motorima

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Ujedinjenoj Kraljevini zahtijevajući od nje da prenese Direktivu o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (Direktiva 2013/53/EU). Tom su direktivom uređeni izradbeni, sigurnosni i drugi zahtjevi u pogledu rekreacijskih plovila i skutera za vodu namijenjenih za sport ili razonodu. Države članice trebale su u potpunosti prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 18. siječnja 2016. Ujedinjena Kraljevina još nije obavijestila Komisiju o potpunom prenošenju te direktive u nacionalno zakonodavstvo. Ujedinjena Kraljevina sada ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o potpunom prenošenju Direktive. U protivnom, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

 5. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo - (Dodatne informacije: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444)

Službena opomena

Azil: Komisija nastavlja postupak zbog povrede prava protiv Mađarske u vezi s mađarskim zakonom o azilu

Europska komisija danas je odlučila nastaviti postupak zbog povrede prava protiv Mađarske povezan s mađarskim zakonodavstvom o azilu te joj je poslala dodatnu službenu opomenu. Nakon niza razgovora na političkoj i tehničkoj razini s mađarskim nadležnim tijelima tijekom proteklih tjedana, službena se opomena nastavlja na postupak zbog povrede prava koji je Komisija pokrenula u prosincu 2015., a u njoj se navode pitanja koja su potaknuta izmjenama mađarskog zakonodavstva o azilu uvedenima u ožujku ove godine. Komisija smatra da od pet pitanja navedenih u službenoj opomeni iz 2015. treba riješiti njih tri, osobito u području postupaka azila. Osim toga, u službenoj se opomeni navode nove neusklađenosti mađarskog zakona o azilu, kako je nedavno izmijenjen 2017. Neusklađenosti se uglavnom odnose na tri područja: postupke azila, pravila o vraćanju i uvjete prihvata. Komisija smatra da mađarsko zakonodavstvo nije u skladu sa zakonodavstvom EU-a, posebice s Direktivom 2013/32/EU o postupcima azila, Direktivom 2008/115/EZ o vraćanju,Direktivom 2013/33/EU o uvjetima prihvata te s nekoliko odredaba Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Kad je riječ o postupcima azila, mađarskim se pravom ne dopušta podnošenje zahtjeva izvan posebnih tranzitnih zona na granicama i ograničava se pristup tim zonama te ono stoga ne pruža učinkovit pristup postupcima azila na mađarskom državnom području. Postupci na granici nisu u skladu sa zahtjevima prava EU-a, a posebna se jamstva za ranjive osobe ne poštuju. Skraćivanjem roka za podnošenje žalbe krši se temeljno pravo na učinkovit pravni lijek. Jednako tako, mađarsko zakonodavstvo o azilu ne poštuje pravila EU-a o vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Komisija je zabrinuta zbog toga što Mađarska migrante (uključujući tražitelje azila) koji nezakonito prijeđu granicu trenutačno vraća u Srbiju, ne pridržavajući se pritom postupaka i zahtjeva propisanih zakonom EU-a u pogledu vraćanja i azila. Mađarska ne izdaje pojedinačne odluke o vraćanju kako je propisano. Naposljetku, Komisija smatra da sustavno i vremenski neodređeno zadržavanje tražitelja azila, uključujući maloljetnike starije od 14 godina, u zatvorenim objektima u tranzitnoj zoni uz nepoštovanje postupovnih jamstava poput prava na žalbu dovodi do sustavnog pritvaranja kojim se krše zakonodavstvo EU-a o uvjetima prihvata i Povelja EU-a o temeljnim pravima. Mađarskim se zakonodavstvom tražiteljima azila ne pružaju potrebni materijalni uvjeti prihvata, čime se krše povezana pravila EU-a. Komisija je zbog toga danas poduzela korake u nastavku na svoju izvornu službenu opomenu te je mađarskim nadležnim tijelima dala rok od dva mjeseca za odgovor. Komisija će istodobno nastaviti održavati bilateralne kontakte na političkoj i tehničkoj razini kako bi mađarskim nadležnim tijelima pružila potporu i pomoć u rješavanju preostalih pitanja. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 Obrazložena mišljenja

Sigurnost: Komisija poziva države članice da poboljšaju razmjenu informacija radi borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Hrvatskoj, Irskoj i Italiji zato što nisu u potpunosti provele prümske odluke (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP), koje su važan element Europskog programa sigurnosti iz 2015. Te su odluke ključan instrument za učinkovitiju borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala, a državama članicama omogućuju brzu razmjenu podataka o DNK-u i otiscima prstiju te nacionalnih podataka o registraciji vozila. Države članice prümske su odluke trebale u potpunosti provesti do kolovoza 2011. Tri države članice koje su primile službene opomene u rujnu 2016. još nisu osigurale automatsku razmjenu podataka u sve tri kategorije: DNK, otisci prstiju i nacionalni podaci o registraciji vozila. Komisija je od tih država članica danas zatražila da brzo privedu kraju potreban rad na ispunjavanju svojih zakonskih obveza. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore, nakon čega Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

 6. Mobilnost i promet - (Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Obrazložena mišljenja

Održivi promet: Komisija poziva osam država članica da prenesu pravila o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je pozvala Cipar, Finsku, MađarskuIrskuLatvijuNizozemskuPortugal i Slovenju da u potpunosti prenesu pravila EU-a o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Glavni je cilj Direktive uspostaviti zajednički okvir za sveobuhvatno uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europi. To je ključno kako bi se smanjila ovisnost prometa o nafti i ublažio njegov utjecaj na okoliš te kako bi se na taj način postigli ciljevi strategije za mobilnost s niskom razinom emisije koju je Komisija donijela 20. lipnja 2016. Direktivom 2014/94/EU utvrđuju se minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila te mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom. Direktivu je trebalo provesti najkasnije do 18. studenog 2016. Međutim, navedene države članice još uvijek nisu obavijestile Komisiju o mjerama prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Tih osam država članica ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o takvim mjerama. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Pomorska sigurnost: Komisija poziva AUSTRIJU, CIPAR, PORTUGAL i RUMUNJSKU da prenesu pravila o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

Komisija je zatražila od AustrijeCipraPortugala i Rumunjske da u potpunosti prenesu zakonodavstvo EU-a o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (Direktiva Komisije (EU) 2015/2087). Tom su direktivom izmijenjena pravila EU-a (Direktiva 2000/59/EZ) kojima se od brodova zahtijeva da prije ulaska u luku dostave niz informacija, primjerice o količini i vrsti otpada koji će se isporučiti te o skladišnom kapacitetu broda. Uveden je i zahtjev za dostavljanje informacija o otpadu isporučenom lučkim uređajima za prihvat u posljednjoj luci pristajanja. Direktiva Komisije donesena je kako bi se osigurala dosljednost s mjerama donesenima na razini Međunarodne pomorske organizacije (IMO) te kako bi se uklonile nedoumice korisnika luka i nadležnih tijela. U nacionalno ju je zakonodavstvo trebalo prenijeti najkasnije do 9. prosinca 2016., no Austrija, Cipar, Portugal i Rumunska to dosad nisu učinili. Te četiri države članice imaju dva mjeseca da riješe to pitanje. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Zaključenja

Luke: Komisija zaključuje postupak zbog povrede prava u području organizacije rada u lukama u BELGIJI

Komisija je danas odlučila zaključiti postupak zbog povrede prava protiv Belgije u pogledu organizacije rada u belgijskim lukama. U ožujku 2014. Komisija je izrazila zabrinutost zbog toga što je belgijski sustav u suprotnosti sa slobodom poslovnog nastana iz članka 49. UFEU-a zbog toga što ograničava osnivanje lučkih operatera. Takva su ograničenja obuhvaćala postojanje isključivog „sustava pričuve” za zapošljavanje lučkih radnika, ograničenja u pogledu vrste ugovora o radu te u pogledu sastava timova radnika. Belgijska su nadležna tijela na temelju aktivnog dijaloga s Komisijom otad donijela niz reformi za uklanjanje tih ograničenja kojima će se postupno zamijeniti restriktivni režim. Novi bi mehanizam trebao pridonijeti povećanju konkurentnosti belgijskih luka i omogućiti adekvatnu razinu zaštite lučkih radnika. Komisija je stoga odlučila zaključiti predmet. Kao i obično, Komisija će nadzirati ispravnu provedbu i primjenu zakona.

Naplata cestarine: Komisija zaključuje postupak zbog povrede prava protiv NJEMAČKE

Komisija je danas odlučila zaključiti postupak zbog povrede prava koji je u lipnju 2015. pokrenut protiv Njemačke zbog uvođenja cestarine za putničke automobile („PKW Maut”). Nakon što je Njemačka u ožujku donijela izmjenu zakona o sustavu naplate cestarina, Komisija je zaključila da je Njemačka odgovorila na njezinu zabrinutost ukidanjem diskriminacije na temelju državljanstva. Komisija je stoga odlučila zaključiti predmet. Kao i uvijek, Komisija će nastaviti nadzirati ispravnu provedbu i primjenu zakona.

7. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Obrazloženo mišljenje:

Slobodno kretanje kapitala: Komisija zahtijeva od FRANCUSKE da ukine porez po odbitku za nerezidentna trgovačka društva s deficitom

Komisija je zatražila od Francuske da ukine porez po odbitku koji se primjenjuje na dividende koje u Francuskoj primaju poduzeća sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iliEuropskoga gospodarskog prostora (EGP). Primjenom poreza po odbitku na te dividende francuska nadležna tijela krše obveze u pogledu slobodnog kretanja kapitala (članak 63.UFEU-a i članak 40. Sporazuma o EGP-u). Porez po odbitku dovodi do neposrednog oporezivanja, bez mogućnosti povrata dividendi isplaćenih trgovačkom društvu iz EU-a i EGP-a u sljedećim situacijama: prvo, kad je društvo u strukturnom deficitu, iako francuska poduzeća ne plaćaju taj porez u usporedivim situacijama; drugo, kad društvo privremeno ostvaruje gubitak, iako francuska poduzeća suočena s istim poteškoćama podliježu oporezivanju samo kad društvo ponovno počinje ostvarivati dobit. Izmjena zakonodavstva koju je Francuska donijela krajem 2015. primjenjuje se samo na nerezidentna društva suočena s deficitom i stečajnim postupkom. Ako francuska nadležna tijela ne odgovore na ovo obrazloženo mišljenje u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.
Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija pokrenula je službeni istražni postupak zbog sumnji da je Aspen Pharma određivala previsoke cijene za pet životno važnih lijekova protiv raka. Komisija će istražiti je li Aspen zloupotrijebio svoj vladajući položaj na tržištu i time prekršio protumonopolska pravila EU-a. Istraga se odnosi na sumnje u vezi s Aspenovim praksama određivanja cijena za posebne lijekove koji sadržavaju djelatne farmaceutske sastojke klorambucil, melfalan, merkaptopurin, tiogvanin i busulfan. Ti se lijekovi koriste u liječenju raka, kao što su hematološki tumori. Komisija će istražiti informacije prema kojima je Aspen znatnim i neopravdanim povećanjima za čak nekoliko stotina posto neetično napuhavao cijene. Komisija, na primjer, raspolaže informacijama prema kojima je Aspen, da bi mogao nametnuti takve cijene, prijetio da će dotične lijekove povući s tržišta u nekim državama članicama, što je u određenim slučajevima i učinio. To je Komisijina prva istraga u vezi sa sumnjama na prakse određivanja previsokih cijena u farmaceutskoj industriji. Povjerenica Margrethe Vestager zadužena za politiku tržišnog natjecanja rekla je: Kada obolimo, određeni lijekovi mogu nam biti jedina nada da ostanemo na životu ili da si barem produžimo život. Proizvođače tih lijekova potrebno je za to nagraditi kako bismo osigurali da ih nastave proizvoditi. Ali kada cijena nekog lijeka odjednom skoči za nekoliko stotina posto, to postaje nešto što bi Komisija trebala istražiti. Konkretno, mi ćemo u ovom slučaju ocijeniti krši li Aspen pravila EU-a o tržišnom natjecanju time što za niz lijekova naplaćuje previsoke cijene.” Cijelo priopćenje za tisak dostupno je na internetu na sljedećim jezicima: ENDE i FR.

Objavljeno u Vijesti

 

Komisija je danas objavila sastav u siječnju najavljene Platforme EU-a za dobrobit životinja. Platforma okuplja 75 organizacija iz javnog i privatnog sektora te relevantnih međunarodnih međuvladinih organizacija, a cilj joj je kvalitetnijim raspravama poboljšati dobrobit životinja u EU-u. Pošto je objavljen poziv za prijave organizacija iz privatnog sektora i nezavisnih stručnjaka, Komisija je odabrala ukupno 40 članova iz akademske zajednice, nevladinih organizacija i industrije. Ostale članove platforme imenovala su nadležna tijela u državama članicama i zemljama EGP-a. Članovi su odabrani na temelju njihova iskustva u povećanju dobrobiti životinja i kapaciteta za informiranje dionika. Više informacija o platformi naći ćete ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija pozdravila je današnju odluku Vijeća ministara EU-a kojom je odobren noviProgram potpore strukturnim reformama (SRSP) vrijedan 142,8 milijuna EUR. Program Komisiji omogućuje da proširi prilagođenu potporu reformama koju pruža državama članicama, na njihov zahtjev, za provedbu reformi kojima se potiče rast njihovih gospodarstava, jača njihova konkurentnost, potiču ulaganja i stvaraju nove prilike za zapošljavanje. Za upravljanje programom potpore nadležna je Komisijina Služba za potporu strukturnim reformama (SPSR). Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog te za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Pozdravljamo današnju odluku ministara EU-a o donošenju Programa potpore strukturnim reformama. Taj novi program EU-a Komisiji će omogućiti proširivanje tehničke potpore koju pruža državama članicama kako bi im pomogla u provedbi bitnih reformi kojima će one modernizirati svoja gospodarstva, ojačati svoju konkurentnost i potaknuti ulaganja. Time se nadalje mogu otvoriti nova radna mjesta i poboljšati životni standard. Iz danas objavljene gospodarske prognoze vidimo da EU i dalje bilježi gospodarski rast, ali je slika za svaku državu članicu drukčija. Novi EU-ov program tehničke potpore može pomoći državama članicama u suočavanju s izazovima koji koče učinkovitiji gospodarski i društveni napredak."

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 10 svibnja 2017 09:44

Jedinstveno digitalno tržište

 

Na polovini svojeg mandata, Europska komisija danas je objavila pregled svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja. U njemu ocjenjuje postignuti napredak, poziva suzakonodavce na brzo djelovanje u pogledu svih već podnesenih prijedloga i najavljuje daljnje mjere u pogledu internetskih platformi, podatkovnoga gospodarstva i kibersigurnosti.Od svibnja 2015. Europska komisija podnijela je 35 zakonodavnih prijedloga i političkih inicijativa, kao što je i najavila u svojoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta. Pozornost je sada usmjerena na postizanje političkih dogovora s Europskim parlamentom i Vijećem o svim prijedlozima, prije svega o osuvremenjivanju EU-ovih telekomunikacijskih propisa, kojom će se pojačati ulaganja u kvalitetne mreže velike brzine neophodne za potpuno ostvarenje digitalnoga gospodarstva i digitalnog društva.U današnjoj komunikaciji o pregledu na sredini razdoblja Komisija je utvrdila tri glavna područja u kojima je potrebno daljnje djelovanje na razini EU-a: 1. razvoj europskog podatkovnog gospodarstva do njegova punog potencijala, 2. zaštita europske imovine rješavanjem izazovā kibersigurnosti i 3. promicanje internetskih platformi kao odgovornih dionika u pravednom internetskom ekosustavu.Prema novoj studiji Eurobarometra, koja je također objavljena danas, dvije trećine Europljana smatra da upotreba najnovijih digitalnih tehnologija pozitivno utječe na društvo, gospodarstvo i njihove živote, i većina ispitanika očekuje od EU-a, država članica i poduzeća da poduzmu mjere za suočavanje s izazovima digitalizacije (kao što su utjecaj na radna mjesta i potreba za boljim digitalnim vještinama).

 U danas objavljenom pregledu zacrtan je put naprijed u tri ključna područja:

  • ·U pogledu podatkovnoga gospodarstva Komisija priprema zakonodavnu inicijativu o prekograničnom slobodnom protoku neosobnih podataka (jesen 2017.) i inicijativu o dostupnosti i ponovnoj uporabi javnih podataka i podataka financiranih javnim sredstvima (proljeće 2018.). Komisija će usto nastaviti raditi na pitanju odgovornosti i drugim novonastalim pitanjima povezanima s podacima.
  • ·Kad je riječ o kibersigurnosti, do rujna 2017. Komisija će preispitati Strategiju EU-a za kibersigurnost i mandat Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
  • ·U području internetskih platformi, do kraja 2017. Komisija će pripremiti inicijativu za rješavanje problema nepoštenih ugovornih odredaba i poslovnih praksi utvrđenih u odnosima između platformi i poduzeća, a nedavno je donijela i neke odluke povezane s provedbom propisa o tržišnom natjecanju koje su relevantne u tom pogledu. Komisija je uspostavila nekoliko dijaloga s internetskim platformama unutar jedinstvenog digitalnog tržišta (npr. internetski forum EU-a, Kodeks ponašanja u pogledu nezakonitog govora mržnje na internetu, Memorandum o razumijevanju o prodaji krivotvorenih proizvoda putem interneta) i planira ih bolje koordinirati. Jedan je od ciljeva postići napredak u pogledu postupovnih aspekata i načela za uklanjanje nezakonitih sadržaja (prijava i djelovanje) na temelju transparentnosti i zaštite temeljnih prava.

Osim toga Komisija se bavi i pitanjem potrebe za daljnjim ulaganjima u digitalnu infrastrukturu i tehnologije u područjima u kojima su potrebna ulaganja koja uvelike nadilaze kapacitete pojedinačnih država članica, osobito u području računalstva visokih performansi.

Dodatne informacije:Pitanja i odgovori o pregledu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini razdoblja;Informativni članak: pregled napretka strategije jedinstvenog digitalnog tržišta;Informativni članci o uspjesima u pogledu radnih mjesta, zapošljivosti, osposobljavanja i društvenih pitanja u kontekstu digitalizacije;Eurobarometar Stavovi u pogledu utjecaja digitalizacije i automatizacije na svakodnevni život;Studija o vještinama u raznim sektorima;Izvješće o digitalnom razvoju Europe, uključujući i ažurirano izvješće o telekomunikacijama i informacije po državama;

Predsjednik Juncker primio prijedlog imenovanja kandidata za povjerenika iz Bugarske

Predsjednik Europske Komisije Juncker jutros je primio prijedlog bugarskog premijera Bojka Borisova za imenovanje gđe Marije Gabriel za kandidatkinju koja će zamijeniti bivšu članicu Komisije Kristalinu Georgievu. Tome je prijedlogu za imenovanje prethodio telefonski razgovor u kojem su se predsjednik Juncker i premijer Borisov u petak 5. svibnja složili da treba brzo imenovati kandidata za povjerenika. Sad predsjednik Jean-ClaudeJuncker treba obaviti razgovor s Marijom Gabriel kako bi utvrdio kandidatkinjinu sposobnost za obnašanje dužnosti povjerenice Europske komisije, osobito u svjetlu članka 17. Stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), u kojem stoji: „Članovi Komisije biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna.” Na temelju tog razgovora predsjednik Juncker odlučit će i o dodjeli portfelja budućem povjereniku iz Bugarske – u skladu s člankom 17. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji kojim mu je dodijeljena ovlast organizacije rada Komisije. Prema proceduri, za imenovanje novog povjerenika iz Bugarske nužna je zajednička odluka predsjednika Komisije i Vijeća nakon savjetovanja s Europskim parlamentom (Članak 246., podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Usto, međuinstitucijskim Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije od predsjednika Komisije zahtijeva se da „ozbiljno razmotri” ishod savjetovanja s Europskim parlamentom – koji će održati razmjenu gledišta s kandidatom – prije nego što da pristanak na odluku Vijeća o imenovanju novog povjerenika (stavak 6. Okvirnog sporazuma). Nakon što se bivša potpredsjednica Kristalina Georgieva odlučila povući iz Europske komisije, povjerenik Günther H. Oettinger postao je 1. siječnja 2017. povjerenik zadužen za proračun i ljudske resurse, a predsjednik Juncker privremeno je dodijelio portfelj digitalnoga gospodarstva i društva potpredsjedniku AndrusuAnsipu. 

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 09 svibnja 2017 10:44

Proslava Dana Europe u Zagrebu

U utorak 9. svibnja 2017.  godine na Europskom trgu u Zagrebu, obilježen je Dan Europe, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Na svečanosti obilježavanja Dana Europe sudjelovali su i predstavnici Europskog doma Slavonski Brod kako bi okupljenim građanima predstavili svoje djelovanje, rad triju informacijskih servisa i mogućnosti koje, posredstvom fondova EU, nude građanima, posebice mladima

Tom prilikom predsjednik Vlade Plenković, ministrica Žalac te ministri Kuščević i Barišić  posjetili su informativne štandove te kroz druženje s građanima odgovarali na njihove brojne upite i prisustvovali završnoj proslavi Europskog tjedna mladih.

Program manifestacije je počeo već u 10 sati, a građani su sve do 13 sati kroz Otvorene dane mogli dobiti korisne informacije vezane za rad i ustroj Euroske Unije, ali i za njene pogodnosti. Također, na 1. katu Kuće Europe, bile je otvorena izložba i prikazan kratki video-materijal pod nazivom EU info zapisi.

Program se nastavio u 16 sati, kada se, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, predstavio EU sajam za mlade, odnosno programi namijenjeni mladima,  između ostalih Erasmus +, Mobilnost i Europske snage solidarnosti. U 17 sati građani su mogli poslušati predavanje Od nemogućeg do mogućeg koje je održao prvi svjetski gluhi rap hip hop umjetnik Signmark. Dan Europe završio je koncertom, koji je počeo u 21 sat, a zatvorila ga je grupa Detour.

Objavljeno u Vijesti

 

Nekoliko članova Junckerove Komisije govorima i dijalogom s građanima obilježit će danas i sutra Dan Europe 2017. PredsjednikJuncker predvečer će govoriti u Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik o budućnosti Europe i izazovima koji su pred njom. Povjerenici Mimica i Bulc zajedno će sudjelovati u dijalogu s građanima u Rijeci. Povjerenik Hahn imat će dijalog s građanima u Beču, gdje će održati i govor o 30 godina programa Erasmus+. U utorak, na Dan Europe, predsjednik Juncker zajedno s drugim istaknutim Europljanima sudjelovat će u dijalogu s građanima u Bozaru u Bruxellesu. Povjerenica Bulc održat će dijalog s građanima u Ljubljani, a povjerenik Hogan u Dublinu. Povjerenik Avramopoulos sudjelovat će u proslavi koju organizira Predstavništvo Komisije u Ateni, a povjerenik Navracsics na sličnoj svečanosti u organizaciji Predstavništva u Budimpešti. Predstavništva Komisije u svim državama članicama obilježit će Dan Europe koncertima, igrama, izložbama, aktivnostima za cijelu obitelj i radionicama. Više informacija o tome naći ćete ovdje, na web-mjestima Predstavništava. (Više informacija: Margaritis Schinas, Tel.: +32 229 60524; Natasha Bertaud, Tel.: +32 229 67456)

Objavljeno u Vijesti

 

Nekoliko članova Junckerove Komisije govorima i dijalogom s građanima obilježit će danas i sutra Dan Europe 2017. PredsjednikJuncker predvečer će govoriti u Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik o budućnosti Europe i izazovima koji su pred njom. Povjerenici Mimica i Bulc zajedno će sudjelovati u dijalogu s građanima u Rijeci. Povjerenik Hahn imat će dijalog s građanima u Beču, gdje će održati i govor o 30 godina programa Erasmus+. U utorak, na Dan Europe, predsjednik Juncker zajedno s drugim istaknutim Europljanima sudjelovat će u dijalogu s građanima u Bozaru u Bruxellesu. Povjerenica Bulc održat će dijalog s građanima u Ljubljani, a povjerenik Hogan u Dublinu. Povjerenik Avramopoulos sudjelovat će u proslavi koju organizira Predstavništvo Komisije u Ateni, a povjerenik Navracsics na sličnoj svečanosti u organizaciji Predstavništva u Budimpešti. Predstavništva Komisije u svim državama članicama obilježit će Dan Europe koncertima, igrama, izložbama, aktivnostima za cijelu obitelj i radionicama. Više informacija o tome naći ćete ovdje, na web-mjestima Predstavništava. (Više informacija: Margaritis Schinas, Tel.: +32 229 60524; Natasha Bertaud, Tel.: +32 229 67456)

Objavljeno u Vijesti

U petak, 5. svibnja 2017. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u Slavonskom Brodu održan je EU info dan posvećen poduzetništvu. Događanje su organizirali Europe Direct Slavonski Brod (EDIC Slavonski Brod) koji djeluje pri Europskom domu Slavonski Brod, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, Odjel za gospodarstvo BPŽ-a, Odjel za razvoj i europske integracije BPŽ-a i CTR - razvojna agencija BPŽ-a.

U uvodnom dijelu događanja sudionike su pozdravili organizatori EU info dana – Božica Sedlić iz EDIC-a Slavonski Brod i Stjepan Bošnjaković iz Upravnog odjela za gospodarstvo Brodsko-posavske županije.. 
O Planu ulaganja za Europu – širi kontekst, govorila je Manica Hauptman, ekonomska savjetnica iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. O ulozi i povezanosti Europske investicijske banke s Planom ulaganja govorio je Anton Kovačev, voditelj EIB-a.

O ESIF zajmovima i otvorenim natječajima iz ESI fondova govorio je Domagoj Miljković iz CTR-a - razvojne agencije BPŽ-a.

Mogućnosti financiranja putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj predstavio je Boris Čagalj, voditelj područnog Ureda za Slavoniju i Baranju Sektor kreditiranja.
U dijelu programa pod nazivom „Budućnost poduzetništva - poduzetništvo koje brine o zajednici“ o zadrugama i društvenim poduzećima govorila je Mira Anić iz Udruge Zvono.

Primjere dobre prakse socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj predstavila je Božica Sedlić iz EDIC-a Slavonski Brod.

Djelovanje i rad socijalne zadruge MIVA ART iz Belišća predstavila je Anita Andrašek-Mihaljević iz Udruge Zvono Belišće. 

Prezentacije:

Plan ulaganja za EU - Manica Hauptman,  Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

EIB i Plan ulaganja za EU - Anton Kovačev, Europska investicijska banka u Hrvatskoj

ESIF fondovi i aktualni natječaji iz EU fondova –mogućnosti za poduzetnike - Domagoj Miljković, CTR

Financiranje EU projekata i HBOR -  Boris Čagalj, HBOR,  Područni ured za Slavoniju i Baranju, Osijek

Budućnost poduzetništva - poduzetništvo koje brine o zajednici, Mira Anić, Zvono, Belišće

Primjeri dobre prakse socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj - Božica Sedlić, EDIC Slavonski Brod

Socijalna zadruga MIVA ART - Anita Andrašek-Mihaljević, Belišće

Objavljeno u Vijesti
Stranica 40 od 111

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Svibanj 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas