Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2014
Nedjelja, 20 srpnja 2014 22:00

MOBILNA EUROPA – EUROPA U GOSTIMA

Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod predstavio je građanima općine Oprisavci svoje djelovanje i rad kao i rad ostalih EDIC centara.

Objavljeno u Vijesti
Nakon više od godinu i pol dana intenzivnog rada Ministarstva poljoprivrede na Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., isti je služeno, jučer 16. srpnja 2014. upućen na usvajanje Europskoj komisiji. U sljedećim mjesecima će Program detaljno proučiti stručne službe Europske komisije, te dostaviti svoje komentare. Prvi komentari očekuju se do kraja kolovoza. Krajnji rok do kojeg Program mora biti prihvaćen je 15. siječnja 2015. godine. 
 
Do tada će Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja objaviti natječaje za nekoliko mjera Programa.
Prvo nas očekuje natječaj za mjeru 5 - Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, iz koje se mogu financirati obnova velikog dijela biljnog i stočnog fonda stradalog za nedavnih katastrofalnih poplava koje su pogodile Slavoniju.

Potom slijedi raspisivanje natječaja za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu i to za podmjere 4.1 i 4.2, a nakon toga i za Mjeru 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima.
Od 2015. godine u provedbu će se uključiti i ostale mjere. 

 
Ministarstvo poljoprivrede sada očekuje složen posao izrade Pravilnika o provedbi svih mjera/podmjera, koji će po izradi proći proceduru Javne rasprave, a potom i biti objavljeni u Narodnim novinama. 
 
Slika: Google image
Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 10 srpnja 2014 22:00

Natječaj za prijavu projekata udruga

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv udrugama na prijavu za financijsku potporu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
 
 • Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti beskućnika
 • Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, te njihovih obitelji
 • Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba
 • Projekti usmjereni podršci posvojiteljima 
Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost Poziva je 5.500.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 22. kolovoza 2014. 
 
 
 
 
Objavljeno u Vijesti
Jučer je u Hrvatskoj gospodarskoj komori u organizaciji Centra za EU održan sastanak Zajednice poslovnih savjetnika sa predstavnicima iz Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva poljoprivrede. Predstavnica Ministarstva poduzetništva i obrta, gđa. Dijana Bezjak, održala je prezentaciju o programiranju za proračunsko razdoblje 2014-2020 u tematskom cilju: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća te je najavila buduće natječaje za poduzetnike, sufinancirane iz fondova EU. Pri tome je posebno naglašeno da se u posljednjem kvartalu 2014.g. očekuje odobrenje 4 programa potpore, na temelju koji će se raspisivati natječaji. 
Planirani programi potpore su idući: 
 
 1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga (indikativni iznos: 130 mil. EUR)
 2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima (indikativni iznos: 70 mil. EUR)
 3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima (indikativni iznos: 40 mil. EUR)
 4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa (indikativni iznos: 5 mil. EUR) 
Predstavnica Ministarstva poljoprivrede, gđa. Davorka Hajduković, prezentirala je mjere ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Iz ponuđenog paketa mjera Europske komisije, RH se temeljem sektorskih analiza i javne rasprave održane u ožujku i srpnju 2013. g., odlučila na provedbu 16 mjera, koje su detaljnije prezentirane na sastanku.
Objavljeno u Vijesti
Na jučer održanoj konferenciji Ministarstva poduzetništva i obrta predstavljeno je 28 projekata malih i srednjih poduzetnika koji su odabrani za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednih preko 640 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva kojima će se financirati ti projekti je 249.430.113,88 kuna, a 28 projekata trebalo bi otvoriti i 650 novih radnih mjesta. No ovih 250 milijuna kuna odobrenih sredstava je tek početak. Minimalan iznos pojedinačne dodijeljene potpore iznosi 4,34 milijuna kuna, dok je najviši 26 milijuna kuna. 
Ova shema dodjele bespovratnih sredstava odnosi se na poboljšanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva dodjelom bespovratnih sredstava za poboljšanje tehnološke strukture poduzeća te konkurentnosti turizma dodjelom bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela uključujući prateće sadržaje koji služe jačanju turističke ponude i produženju sezone. Ugovori s korisnicima bespovratnih sredstava će biti potpisani do kraja srpnja 2014., a svi projekti moraju završiti do 31. srpnja 2016. godine. 
 
Objavljeno u Vijesti
U sklopu Europskog socijalnog fonda, od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, objavljen je natječaj pod nazivom "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3". Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržati će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života. 
Potencijalni prijavitelji su udruge, ustanove, zaklade, drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačko društva, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 760.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 1.520.000,00 kuna. 
 
 
Objavljeno u Vijesti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira iz područja visokog obrazovanja". Na natječaj se mogu prijaviti visoka učilišta (sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole), javne ustanove zadužene za razvoj i provedbu obrazovnih politika te znanstvene organizacije. Minimalan iznos sufinanciranja projekata je 500.000,00 kuna, a maksimalan 2.000.000,00 kuna. Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu do 95% prihvatljivih troškova.


Više o natječaju na: http://www.europski-fondovi.eu/content/unapre-ivanje-kvalitete-u-visokom...

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/46

Objavljeno u Vijesti
U novom programskom razdoblju Europske unije (2014. – 2020.), osnažena je uloga ex-ante evaluacije, najviše zbog snažne orijentacije kohezijske politike prema učinkovitom doprinosu trima prioritetima Strategije 2020., tj. pametnom, održivom i uključivom rastu te povezanim ciljevima. U skladu s navedenim, Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi (engl. Common Provisions Regulation), br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine, kojom se utvrđuju zajedničke odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog pomorskog i ribarskog fonda, te kojom se utvrđuju opće odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda i ukinute regulative Vijeća (EK) br. 1083/2006 zahtijeva da se ex-ante evaluacija napravi za svaki program, kako bi poboljšala njegovu kvalitetu i dizajn koji također moraju potvrditi da se ciljevi i svrha programa mogu dostići. Kada je to primjenjivo, ex ante evaluacija može ugraditi zahtjev da se napravi strateška procjena o utjecaju na okoliš u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva). 
Dana 6. listopada 2011. godine Europska komisija je usvojila nacrt zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. – 2020. prema kojem se europska teritorijalna suradnja nastavlja te čak i osnažuje kao odvojen kohezijski cilj. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. zamišljen je kao novi transnacionalni program, koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). 
Svi zainteresirani pozivaju se da pogledaju nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji. 
 
 
Komentari vezani uz dokument šalju se na: http://goo.gl/N6SfWS
 
Objavljeno u Vijesti
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. donesen je u lipnju 2014. godine sukladno obvezi iz Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08 i 136/12). Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Uspješan poduzetnik koji je spreman i sposoban ideju pretvoriti u pothvat, može izravno i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i održivom ekonomskom razvoju. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj od iznimne je važnosti i ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti.
Misija strateškog planiranja je stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje. Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja - povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi: 
 
 • Poboljšanje ekonomske uspješnosti
 • Poboljšanje pristupa financiranju
 • Promocija poduzetništva
 • Poboljšanjem poduzetničkih vještina
 • Poboljšanje poslovnog okruženja 
Dokument možete preuzeti na: http://goo.gl/I42Qso
 
Objavljeno u Vijesti
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju u postupku je izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Postupak je započeo 28. listopada 2013. godine donošenjem Odluke ministra poljoprivrede o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Strateška procjena utjecaja na okoliš ima propisan sadržaj u Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08). Pored propisanog sadržaja, zatražene su sugestije nadležnih ministarstava i svih županija o dodatnom sadržaju kao i o razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Nakon pribavljenih mišljenja svih relevantnih tijela, ista su dostavljena ovlaštenom izrađivaču Strateške studije. 
Izrađena Studija prihvaćena je, kao cjelovita i stručno utemeljena, na drugoj sjednici Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., održanoj 3. lipnja 2014. godine. Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o upućivanju nacrta prijedloga Programa i Strateške studije na javnu raspravu. 
Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Strateške studije, održat će se od 13. lipnja do 12. srpnja 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa. 
Također, javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, I. kat, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s početkom u 10:00 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici izrađivača Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.
 
 
Objavljeno u Vijesti
Stranica 121 od 128

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas