EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 
Na jučer održanoj konferenciji Ministarstva poduzetništva i obrta predstavljeno je 28 projekata malih i srednjih poduzetnika koji su odabrani za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednih preko 640 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva kojima će se financirati ti projekti je 249.430.113,88 kuna, a 28 projekata trebalo bi otvoriti i 650 novih radnih mjesta. No ovih 250 milijuna kuna odobrenih sredstava je tek početak. Minimalan iznos pojedinačne dodijeljene potpore iznosi 4,34 milijuna kuna, dok je najviši 26 milijuna kuna. 
Ova shema dodjele bespovratnih sredstava odnosi se na poboljšanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva dodjelom bespovratnih sredstava za poboljšanje tehnološke strukture poduzeća te konkurentnosti turizma dodjelom bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela uključujući prateće sadržaje koji služe jačanju turističke ponude i produženju sezone. Ugovori s korisnicima bespovratnih sredstava će biti potpisani do kraja srpnja 2014., a svi projekti moraju završiti do 31. srpnja 2016. godine. 
 
U sklopu Europskog socijalnog fonda, od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, objavljen je natječaj pod nazivom "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3". Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržati će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života. 
Potencijalni prijavitelji su udruge, ustanove, zaklade, drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačko društva, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 760.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 1.520.000,00 kuna. 
 
 
U listopadu 2011. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga. Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine, a natječaj za dostavu projektnih prijedloga ostaje otvoren i nakon roka 30. lipnja 2014. godine, kako je i istaknuto u Javnome pozivu.
 
Više o natječaju i izmijenjenoj dokumentaciji: http://www.europski-fondovi.eu/content/javni-poziv-ministarstva-znanosti...
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira iz područja visokog obrazovanja". Na natječaj se mogu prijaviti visoka učilišta (sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole), javne ustanove zadužene za razvoj i provedbu obrazovnih politika te znanstvene organizacije. Minimalan iznos sufinanciranja projekata je 500.000,00 kuna, a maksimalan 2.000.000,00 kuna. Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu do 95% prihvatljivih troškova.


Više o natječaju na: http://www.europski-fondovi.eu/content/unapre-ivanje-kvalitete-u-visokom...

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/46

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju u postupku je izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Postupak je započeo 28. listopada 2013. godine donošenjem Odluke ministra poljoprivrede o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Strateška procjena utjecaja na okoliš ima propisan sadržaj u Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08). Pored propisanog sadržaja, zatražene su sugestije nadležnih ministarstava i svih županija o dodatnom sadržaju kao i o razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Nakon pribavljenih mišljenja svih relevantnih tijela, ista su dostavljena ovlaštenom izrađivaču Strateške studije. 
Izrađena Studija prihvaćena je, kao cjelovita i stručno utemeljena, na drugoj sjednici Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., održanoj 3. lipnja 2014. godine. Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o upućivanju nacrta prijedloga Programa i Strateške studije na javnu raspravu. 
Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Strateške studije, održat će se od 13. lipnja do 12. srpnja 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa. 
Također, javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, I. kat, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s početkom u 10:00 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici izrađivača Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.
 
 
U novom programskom razdoblju Europske unije (2014. – 2020.), osnažena je uloga ex-ante evaluacije, najviše zbog snažne orijentacije kohezijske politike prema učinkovitom doprinosu trima prioritetima Strategije 2020., tj. pametnom, održivom i uključivom rastu te povezanim ciljevima. U skladu s navedenim, Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi (engl. Common Provisions Regulation), br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine, kojom se utvrđuju zajedničke odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog pomorskog i ribarskog fonda, te kojom se utvrđuju opće odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda i ukinute regulative Vijeća (EK) br. 1083/2006 zahtijeva da se ex-ante evaluacija napravi za svaki program, kako bi poboljšala njegovu kvalitetu i dizajn koji također moraju potvrditi da se ciljevi i svrha programa mogu dostići. Kada je to primjenjivo, ex ante evaluacija može ugraditi zahtjev da se napravi strateška procjena o utjecaju na okoliš u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva). 
Dana 6. listopada 2011. godine Europska komisija je usvojila nacrt zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. – 2020. prema kojem se europska teritorijalna suradnja nastavlja te čak i osnažuje kao odvojen kohezijski cilj. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. zamišljen je kao novi transnacionalni program, koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). 
Svi zainteresirani pozivaju se da pogledaju nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji. 
 
 
Komentari vezani uz dokument šalju se na: http://goo.gl/N6SfWS
 
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. donesen je u lipnju 2014. godine sukladno obvezi iz Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08 i 136/12). Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Uspješan poduzetnik koji je spreman i sposoban ideju pretvoriti u pothvat, može izravno i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i održivom ekonomskom razvoju. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj od iznimne je važnosti i ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti.
Misija strateškog planiranja je stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje. Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja - povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi: 
 
 • Poboljšanje ekonomske uspješnosti
 • Poboljšanje pristupa financiranju
 • Promocija poduzetništva
 • Poboljšanjem poduzetničkih vještina
 • Poboljšanje poslovnog okruženja 
Dokument možete preuzeti na: http://goo.gl/I42Qso
 

Poziv na e-twinning radionicu

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve zainteresirane na radionicu koja će se održati u Velikom Bukovcu pod nazivom Prvi koraci u eTwinningu. Radionica će se održati u utorak, 24. lipnja od 9 do 12 sati, a vodit će je eTwinning ambasadorica Lidija Kralj. Namijenjena je odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima te stručnim suradnicima, a maksimalni broj polaznika je 20. Na radionici ćete naučiti kako se umrežiti s kolegama putem eTwinninga, te time u nastavu uvesti međunarodnu suradnju i u nastavu integrirati eTwinning projekte. Oblici rada na radionici su predavanje, te individualni i grupni rad na računalu.

Teme radionice: 
 
 • zašto i kako eTwinning
 • upoznavanje eTwinning portala i portala mobilnost.hr
 • prijavljivanje na eTwinning
 • mogućnosti dostupne na eTw radnoj površini
 • uspostavljanje kontakata, traženje projekata
 • komunikacija u okviru eTwinninga
 • profesionalno usavršavanje - učiteljske sobe, forumi, događaji za učenje
 • metodički dio – pedagoški aspekti međunarodnih projekata
Nalazimo se na početku šestogodišnjeg razdoblja programa Kreativna Europa 2014. - 2020. u čijem sklopu je i Europska prijestolnica kulture. Titulu Europske prijestolnice kulture 2020. zajedno dijelimo Irska i mi, i to su jedine dvije zemlje koje će tada biti nositeljice. Bilo koji grad veći od 25 tisuća stanovnika može se prijaviti na natječaj što znači da nema nikakvih limita. Svi gradovi koji su do sada sudjelovali naglašavaju da je bit europske prijestolnice u tome da se grad suoči sam sa sobom i da uz pomoću kulture uspije promijeniti ono što su njegovi problemi, da uspije promijeniti svoju sliku te da se uspije razviti. 
Službena objava Poziva za podnošenje prijava za inicijativu Europske unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu, biti će objavljena 11. lipnja 2014. u Narodnim novinama RH. Postoji faza predodabira, koja traje do 17. travnja 2015., te faza odabira, koja traje od travnja 2015. do veljače 2016., s time da nije ograničeno koliko gradova ulazi u drugi krug. Nakon objave natječaja i pravilnika, Ministarstvo će u suradnji s Europskom komisijom 4. srpnja 2014. organizirati Informativni dan za zainteresirane gradove, kada će predstavnici Europske komisije svima zainteresiranima detaljno objasniti sve upute o tome što treba sadržavati prijava. 
Interes gradova za prijavu iz dana u dan raste, a do sada su ga, među ostalima, iskazali Pula, Rijeka, Split, Dubrovnik, Varaždin, Zagreb, Osijek, Đakovo, Slavonski Brod i Zadar. Prema Odluci od 16. travnja 2014. godine utvrđeno je šest kategorija kriterija koji se primjenjuju u postupku odabira. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da je za uspješnu EPK potrebno svih šest te one imaju podjednaku vrijednost a riječ je o sljedećim kategorijama: Doprinos dugoročnoj kulturnoj strategiji; Europska dimenzija; Kulturni i umjetnički sadržaji; Sposobnost provedbe; Doseg; Upravljanje.
 
Radi velikog interesa i broja prijava na mjeru A4 programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ u 2014. godini, koja se odnosi na izgradnju i opremanje bazena u domaćinstvima, Ministarstvo turizma objavilo je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora, uz povoljnije uvjete prijava za fizičke osobe, privatne iznajmljivače. Prijaviti se može privatni iznajmljivač koji ima registrirani objekt do dana podnošenja prijave, a ne godinu dana, što je bio uvjet ranijeg javnog poziva. Uz navedeno, objekt mora imati kategoriju 3 i više zvjezdica te registrirane minimalno tri sobe, odnosno šest stalnih kreveta i podmirene sve obveze koje se odnose na boravišnu pristojbu i turističku članarinu. Izgradnja i opremanje se, kao i kod ranijeg javnog poziva, odnosi isključivo na nove bazene, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i 20 m2 za bazene unutar čvrstih objekata. Podnositelji koji su prijavili projekte na raniji javni poziv, ne moraju to činiti ponovno, jer će njihove prijava biti obrađene po zatvaranju ovog javnog poziva, koji je otvoren do 13. lipnja 2014. godine.
 
 
 
Stranica 91 od 100

Kalendar događanja

« Listopad 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas